Enter the e-mail where we will send you an activation code


Šta tumači fundamentalna analiza?

Sinteza Sinteza
pre 10 mes.
Šta tumači fundamentalna analiza?

Fundamentalna analiza pokušava da objasni promene cena na finansijskim tržištima pod uticajem faktora koji potiču iz političkog i ekonomskog okruženja. Navedeni faktori se mogu podeliti u dve grupe: mikroekonomski (faktori kompanije) i makroekonomski (politički i ekonomski faktori zemlje u kojoj kompanija posluje).

Sve teorijske koncepcije koje spadaju u domen fundamentalne analize se mogu svrstati u dva osnovna pravca: klasična teorija o cenama akcija i teorija poverenja.

Klasična teorija o cenama akcija
Prema ovoj teoriji, najvažniji razlog za promene cena akcija je predviđanje akcionarskih zarada. Potencijalni investitori moraju zbog toga da pravilno procene sve promene fundamentalnih uslova, pošto oni utiču na buduće zarade.

Pristalice ove teorije priznaju da je cena akcija trenutna vrednost svih očekivanih dividendi. Oni su međutim svesni da dividende mogu biti samo dobiti od zarada. Bilo koji nagoveštaj koji ukazuje na promenu u zaradi određene kompanije, industrije ili cele ekonomije, uticaće na cene akcija, koje će se obično kretati pre nego što se dogode stvarne promene u zaradama i dividendama. Uglavnom će se promene cena akcija događati pre svih promena u poslovanju i pre promena u mogućnostima za sticanje zarada.

Teorija poverenja
Ova teorija kretanja cena akcija je manje formalna u odnosu na klasičnu teoriju. Prema ovoj teoriji, osnovni faktor u kretanju cena akcija predstavlja porast ili pad poverenja između trgovaca i investitora u budućem kretanju cena akcija, zarada i dividendi. Suštinska razlika između ove dve teorije je u tome što teorija poverenja objašnjava cene akcija na osnovu marketinške psihologije više nego na osnovu statističkih podataka. Njena prednost je u tome što se može upotrebiti u objašnjenju brojnih špekulacija kod kretanja cena na berzi koje ne objašnjava konvencionalna teorija.

Ova teorija se zasniva na premisi da se odluke o kupovini i prodaji akcija donose na osnovu dobro razrađenih pravila i standarda, kao što je na primer pravilo da bi akcije trebalo prodavati/kupovati na osnovu odnosa cena-zarada (P/E), ili da bi akcije trebalo da donesu veći profit od onog koji donose obveznice.

0 comments

Globalne berze