Enter the e-mail where we will send you an activation code


Šta podrazumeva marginski račun?

Sinteza Sinteza
pre 9 mes.
Šta podrazumeva marginski račun?

Sinteza Invest Group (SIG) nudi novčani račun gde je potrebno da klijent ima dovoljno sredstava da pokrije troškove transakcija i provizija, kao i dve vrste Margin računa: Reg T Margin i Portfolio Margin. Novi korisnici moraju da izaberu tip računa tokom procesa prijave i mogu promeniti isti u bilo kom trenutku.

Portfolio Margin račun može da obezbedi niže zahteve za marginom od od Reg T Margin naloga. Međutim, za portfolio sa koncentrovanim rizikom, zahtevi za Portfolio Margin mogu biti veći od onih pod Reg T, jer pravi ekonomski rizik koji stoji iza portfelja ne može biti adekvatno obračunat pod statičkim kalkulacijama Reg T računa. Kupci mogu da uporede svoje trenutne Reg T margin zahteve za njihov portfolio sa projektovanim Portfolio Margin uslovima tako što će kliknuti na dugme Probaj PM u SiG Trader Workstation.

Takođe nudimo i iRA Margin račun, koji vam omogućava da odmah trgujete Vašim prihodima od prodaje, umesto da čekate saldiranje. Možete trgovati klasama aktive izraženim u različitim valutama i Trade Limited Option Spread kombinacijama. iRA Margin računi imaju određena ograničenja u odnosu na redovne margine račune i zaduživanje nije dozvoljeno. Trgovanje fjučersima u iRA Margin računima donosi znatno više zahteve margine nego pri drugim.

Detaljne zahteve i podržane proizvode za svaki od ovih računa možete dobiti direktno na upit ili pozivajući naš korisnički servis.

Treba istaći i to da margina ima drugačije značenje za hartije od vrednosti u odnosu na robe. Za hartije od vrednosti, margina predstavlja iznos gotovine koju klijent pozajmljuje. Za robu, margina je iznos gotovine koju klijent mora da ima na računu kao zalog za fjučers ugovor.

Hartije od vrednosti: Definicija margine
Za hartije od vrednosti, definicija margine obuhvata tri važna koncepta: Margin kredit, Margin depozit i Margin zahtev. Margin kredit je iznos novca koji investitor pozajmljuje od svog brokera da kupi hartije od vrednosti. Margin depozit je iznos kapitala koji investira klijent za kupovinu hartija od vrednosti na Margin računu. Margin zahtev je minimalni iznos koji kupac mora položiti na račun i on se obično izražava kao procenat od trenutne tržišne vrednosti hartije. Margina depozit može biti veći ili jednak Margin zahtevu. Ovo možemo izraziti kroz jednačine:

Margin kredit + Margin depozit = Tržišna vrednost hartije
Margin depozit >= Margin zahtev

Pozajmljivanje novca za kupovinu hartija od vrednosti je poznato kao "kupovina na margini". Kada investitor pozajmljuje novac od svog brokera, on mora da otvori Margin račun sa brokerom, potpiše odgovarajući sporazum i da se potom pridržava brokerskom Margin zahtevu. Kredit na računu klijenta je kolaterizovan njegovim hartijama i novcem. Ako vrednost akcija padne previše, investitor mora položiti više novca na svoj račun, ili prodati deo akcija.

Roba (Commodity): Definicija margine
Kod robe, margina je iznos kapitala dostavljen od strane investitora za podršku fjučers ugovoru. Ovo se može izraziti kroz jednačine:

Kolateral = Visine kapitala potrebnog za podržavanje fjučers ugovora
Kolateral >= Margina zahtev


Margin zahtevi za sve vrste fjučersa se formiraju od strane svake berze posebno, kroz obračun algoritma poznatog kao SPAN margining. SPAN (Standardna Portfolio Analiza Rizika) procenjuje ukupni portfolio rizik računajući najgori mogući scenario koji se može desiti tokom određenog vremenskog perioda (obično jedan trgovački dan.) To se radi izračunavanjem dobitaka i gubitaka koje bi portfolio doneo pod različitim tržišnim uslovima.

Kao i kod hartija od vrednosti, i kod roba postoje inicijalni i održavajući Margin zahtev. Oni su obično postavljeni od strane berzi u procentu od trenutne vrednosti fjučers ugovora, koja se bazira na volatilnosti i ceni ugovora. inicijalna Margina zahtev za fjučers ugovor je iznos novca koji se mora staviti kao zalog za otvaranje pozicije na ugovoru. Da biste mogli da kupite fjučers ugovor, morate ispuniti ovaj uslov, što znači da morate deponovati ili da već imate određeni iznos novca na vašem računu.

Margina zahtev za održavanjem jeste iznos koji morate održavati na vašem računu da biste podržali fjučers ugovor i predstavlja najniži nivo do kojeg vaš račun može da padne pre nego što se moraju deponovati dodatna sredstva. Cenovne pozicije roba se menjaju i označavaju svakodnevno na tržištu, a Vaš račun se prilagođava za bilo koji dobitak ili gubitak koji se javlja pri tim promenama. Upravo zbog te volatilnosti cena roba, moguće je da vrednost robe padne do tačke na kojoj je stanje na Vašem računu ispod Margin zahteva potrebnog za održavanje. Ako se to desi, broker će Vas nazvati i zamoliti da deponujete dodatna sredstva kako biste ispunili Margin zahteve.

Sistem praćenja margina u realnom vremenu
Mi pratimo margine u realnom vremenu kako bi Vam omogućili da vidite rizike trgovanja u svakom trenutku dana. Naš sistem real-time margina primenjuje Margin zahteve tokom dana za sve nove transakcije kao i postojeće i sprovodi Margin inicijalne zahteve na kraju svakog dana, istovremeno likvidirajući pozicije u realnom vremenu umesto poziva brokera kako bi poboljšao efikasnost trgovanja. To nam takođe omogućava da održimo niske provizije jer ne prebacujemo troškove kreditnog gubitka klijentima.

Na našem Trader Workstation platformi možete videti Margin zahteve u bilo kom trenutku.

Više informacija saznajte na ovom linku.

0 comments

Globalne berze