Enter the e-mail where we will send you an activation code


Pogledajte koji su to osnovni instrumenti na finansijskom tržištu

Sinteza Sinteza
pre 8 mes.
Pogledajte koji su to osnovni instrumenti na finansijskom tržištu

U osnovne instrumente spadaju:

  • Akcije
  • Obveznice
  • CFD
  • ETF
  • Forex (valutni parovi)
  • Fjučers
  • Opcije
  • Mutual funds
  • Metali

Sinteza Invest Group Vam pruža mogućnost trgovine svakim od gore navedenih instrumenata.

Akcije- predstavljaju vlasničku hartiju od vrednosti, pošto predstavljaju udeo akcionara u vlasništvu akcionarskog društva. Naime, kao što je poznato, ukupan kapital preduzeća, podeljen je na određeni broj akcija i svaki vlasnik koji ih poseduje, vlasnik je srazmernog dela datog preduzeća. Nekada su se akcije i fizički štampale, međutim danas je to veoma redak slučaj. Najveći broj akcija sada se nalazi u elektronskom obliku, a vlasnik poseduje jednostavnu potvrdu na kojoj se nalaze podaci o datoj akciji kao i o samom akcionaru. Sa razvojem računarske tehnologije proces dematerijalizacije akcija zahvatio je gotovo sva tržišta kapitala, što u mnogome smanjuje troškove emisije, ali i samog procesa investiranja koje nije bilo nikad u istoriji jeftinije.

Obveznice- su dužnički finansijski instrumenti, što znači da se njihov izdavalac obavezuje da vlasniku obveznice isplati o roku dospeća iznos na koji one nominalno glase (glavnicu) i pripadajuću kamatu. Kompanije, država ili opštine emisijom obveznica obično vrše prikupljanje dugoročnih novčanih sredstava za svoje razvojne projekte. Važno je napomenuti da je cena obveznice i prinos u obrnutoj srazmeri tj. sa rastom cene obveznica prinos koji pripada investitoru pada i obrnuto, sa padom cene raste prinos koji investitor dobija do dospeća.

CFD (Contract for difference)- je finansijski derivat nastao devedesetih godina u Velikoj Britaniji. Investicioni bankari i brokeri su želeli da izbegnu poreske namete kod trgovanja akcijama pa su kreirali finansijski proizvod koji savršeno replicira cenovno kretanje aktive koja se nalazi u osnovi CFD ugovora. Ovo znači da, na primer, akcija Apple-a i CFD Apple-a imaju potpuno identične cene i dividende. Razlika je u tome što kupovinom CFD ugovora ne kupujete stvarnu akciju kompanije tj. niste stvarni suvlasnik kompanije već ga koristite kako biste zaradili na razlici u ceni (ostvarili profit). Pored toga, mnogi investitori koji trguju kratkoročno (u toku dana ili na nekoliko dana) se odlučuju za CFD ugovor jer je provizija za ovaj instrument znatno niža dok oni koji žele kreirati dugoročni portfolio uglavnom koriste obične akcije zbog sigurnosti jer je CFD neregulisan proizvod.

ETF (Exchange traded funds) – je finansijski derivat koji je u zadnjih 20 godina svog postojanja postao veoma popularan kod individualnih i institucionalnih investitora pre svega zbog jeftinijeg načina diversifikacije i trgovanja. Naime, ETF je finansijski instrument koji u svojoj osnovi sadrži neku drugu aktivu (korpu akcija, berzanski indeks, korpu akcija iz određene industrije ili zemlje i slično). Ovo zapravo znači da investitor, na primer, umesto da kupi sve akcije američkog naftnog sektora, može jednostavno kupiti ETF koji sadrži sve ili najpoznatije akcije tog sektora. Razlog za postojanje ovakvog instrumenta su svakako niži troškovi, jer investitor plaća proviziju samo jednog instrumenta umesto da plati proviziju za kupovinu svake akcije ponaosob. ETF se trguje isto kao akcije i samim tim nema rok dospeća. Izdavaoci su banke ili druge finansijske intitucije a čitav proces izdavanja je pod nadzorom nacionalnih Komisija za hartije od vrednosti.

Fjučers ugovor- je terminski ugovor između dve strane sklopljen na berzi, o kupovini ili prodaji određene robe ili finansijskog instrumenta po unapred utvrđenoj ceni na neki datum u budućnosti. Fjučers ugovor se ne mora držati do dospeća već se može slobodno trgovati kao i bilo koji finansijski instrument. Fjučersi su visoko regulisani i standardizovani po pitanju kvaliteta i kvaniteta aktive koja se nalazi u njihovoj osnovi. Pozicija u fjučers ugovorima se zatvara (poništava) tako što trgovac uđe u isti ugovor ali na suprotnu stranu. Npr. kupili smo fjučers ugovor pšenice sa rokom dospeća 15. maja u nadi da će do isteka ugovora cena porasti. U svakom trenutku, bilo da smo u gubitku ili dobitku, možemo izaći iz navedene investicije tako što zauzimamo suprotnu poziciju tj. prodaju majskog ugovora na pšenicu. Ovaj instrument je veoma popularan za trgovce jer se cene gotovo svih roba (nafta, zlato, soja, pšenica, kukuruz, bakar, kakao, kafa, šećer…) iskazuje preko fjučers ugovora. Najpoznatija berza fjučersa je Chicago Board of Trade sa tradicijom dugom preko 170 godina. 

Opcije spadaju u grupu finansijskih derivata. To je ugovor koji daje pravo, ali ne i obavezu, njegovom imaocu da kupi ili proda akciju ili neku drugu finansijsku aktivu po unapred utvrđenoj ceni (“strike price”) u ugovorenom roku (“Exercise date”). Postoje dve osnovne vrste opcija – “put” (pravo prodaje) i “call” (pravo kupovine). Takođe, važno je napomenuti da se investitori mogu pojaviti na obe strane – kao kreatori opcije (“The option writer”) i kao kupci opcije (“The option buyer”) zavisno od toga šta očekuju da će se dešavati u narednom periodu sa predmetnom aktivom. Dakle, opcije su vrlo raznovrstan investicioni instrument pa ga trgovci koriste za špekulacije i zaštitu od rizika držanja neke druge aktive (“portfolio hedging”). U suštini postoje dve vrste opcija u zavisnosti šta se nalazi u njihovoj osnovi: robne i finansijske.

Finansijske opcije: opcije na hartije od vrednosti, opcije na ETF,  opcije na valute, opcije na kamatnu stopu, opcije na berzanske indekse, opcije na fjučerse, i sl.

Robne opcije: opcije na razne poljoprivredne robe i industrijske proizvode…

0 comments

Ekonomija